Tisztelt Kollégák, kedves karácsonyra készülődő Építész Hölgyek és Urak!

 

 

És eljöve újra a karácsony…na és a bejgli (utóbbival kapcsolatban vannak ötleteim, de azt csak privátban osztanám

meg 🙂 )

Néhány szó a közelmúltról és közeljövőről:

 

Kamaránkat érintő helyi ügyek, elnökségi munka:

 

 1. májusában tisztújító taggyűlést tartottunk, melynek során megválasztásra került az új/régi elnökség és bizottságok. Az új elnökség célja, az eddigieknél még hatékonyabb munka folytatása Kamara belső és külső életében, minél több szolgáltatás és szakmai program biztosítása a tagoknak.

Az elmúlt év helyi feladatai a korábbi évekhez hasonlóak voltak. A kamara elnöksége, bizottságai végezték a munkájukat, a határozatképesség minden esetben biztosított volt. Az elnökség általában havi rendszerességgel ülésezik, az elnökségi ülések között pedig email-en keresztül tartja a kapcsolatot, és hoz olyan döntéseket, amelyek ilyen módon meghozhatóak.

 

A mindennapi feladatok a rendezvények szervezésére, támogatására, az esetlegesen érkező Önkományzati és egyéb szervezetek megkereséseire történő reakciókra, tagfelvételi ügyekre, a MÉK-kel történő kapcsolattartásra, véleményformálásra terjednek ki.

 

Az életünket alapvetően befolyásoló döntések, jogszabályváltozások jellemzően országos szinten történnek, így az elnökségi munka nagy részét is az ezzel kapcsolatos véleményalkotás, javaslattétel, álláspontunk képviselete jellemezte.

Ennek egyik fóruma a beérkező javaslatok, kérdések elnökségen belüli tárgyalása és megválaszolása volt, a másik legalább ilyen jelentős fórum a Területi Elnökök Tanácsa, azaz a TET volt.

Tapasztalataink szerint a MÉK befogadó volt az építő jellegű javaslatokra, és korlátozott érdekérvényesítő képességének megfelelően igyekezett mindent megtenni az építészek védelme, képviselete érdekében az érintett fórumokon. Területi Kamaránk képviselete a MÉK választott tisztségviselői között számottevő, hiszen a MÉK egyik alelnöke Tutervai Mátyás, a Felügyelő Bizottság tagja pedig Körmendy János.

A MÉK elnökség határozott célja, hogy sokkal több feladat megoldásába vonja be a Területi Kamarákat, biztosítva ezáltal a közös bölcsességből következő eredményesebb munkát és a szélesebb körű tájékoztatást.

 

Fontos újra hangsúlyozni, hogy a Területi Kamara és a MÉK munkáját nem lehet megítélni a munkánkat érintő, megjelenő jogszabályok/jogszabályváltozások mennyiségével és azok minőségével.

A MÉK minden szinten igyekezett minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy érthető, használható, az érintettek és az épített környezet érdekeit szolgáló jogszabályi környezet jöjjön létre. Ugyanakkor, mint az élet egyéb területein is érzékelhető, ezt a szándékot sok esetben felülírja a politikai akarat, az az erő, amit nem minden esetben a szakmai érvek irányítanak, vagy befolyásolnak.

A közvélemény általában csak a végeredményt ismerheti meg és érthetően az alapján ítél. Az előkészítő fázisok a jogalkotás szabályai szerint nem publikusak, így nem látható, hogy milyen szakmai lehetetlenségekből születik egy-egy jogszabály, hogy mikor és hogyan kapunk meg egy tervezetet véleményezésre, és mi az, amit sikerül, vagy nem sikerül elérnie a MÉK-nek, hogy valamennyire használhatóvá tegye az adott jogszabályt. Ez változó mértékben sikerült az elmúlt időszakban, és ennek okán érezhető, hogy míg egy viszonylag használható jogszabály módosításnál a tagság egyszerűen konstatálja a helyzetet, addig egy jogalkotási agyrémnél egyből a Kamara véréért kiált, függetlenül attól, hogy tudja-e, hogy a Kamara a tagok érdekeiért kiállt-e, és múlt-e rajta a legcsekélyebb mértékben is az adott jogszabály végeredménye.

Sajnos a tavaly kezdett új kormányzati ciklusban csökkent a kormányzat érdeklődése a szakmai kamarák véleményének befogadására…igyekszünk mindent megtenni, hogy ez változzon!

 

Az utóbbi időszak leginkább vitákat kiváltó jogszabály módosítása az egyszerű bejelentéshez kapcsolódott. Mint azt minden fórumon jeleztük, ebben az esetben a Kamarát kihagyták a jogalkotásból, és annak előkészítéséből! A Kamara is csak a jogszabály megjelenése után tudott reagálni, véleményt alkotni. Mint azt olvashattátok, a MÉK sok szempontból nem ért egyet a megjelent jogszabály módosítással, ugyanakkor kérdés, hogy a véleményünket a jogalkotó figyelembe veszi-e.

 

A Területi Kamara kapcsolata kiegyensúlyozott a helyi önkormányzatokkal és egyéb kormányzati szervekkel. Ugyanakkor ezen a téren még van mit fejlődnünk, bár a politikával való kapcsolattartás nem tartozik a könnyen végrehajtható feladatok közé. Terveink szerint a győri polgármester választást követően igyekszünk felvenni a kapcsolatot az új polgármesterrel, és elérni, hogy érdemi együttműködés jöjjön létre!

 

Megfelelő munkakapcsolatot ápolunk a Magyar Mérnök Kamara területi szervezetével. Az utóbbi időszakban előrehaladott tárgyalások folynak az MMK illetékeseivel a Közterület Alakítási Tervek szükségességét, a hiányukból adódó problémákat illetően, mellyel kapcsolatban igyekszünk közösen fellépni az érintett hatóságok és önkormányzatok megkeresésével, szem előtt tartva, hogy a megoldás nem jelenthet többlet tehertételt a tagjainknak.

 

Együttműködési megállapodást kötöttünk a Magyar Építőművészek Szövetségével, akikkel közös szakmai programokat szervezünk, kiállításokat hozunk el Tőlük és viszünk hozzájuk.

 

A Magyar Építész Kamara 2019. december 2-án hétfőn a Kopaszi-gát Öbölház rendezvénytermében tartotta meg legutóbbi küldöttgyűlését. Az előterjesztett anyagok elfogadásra kerültek (Alapszabály módosítás; Jogosultsági szabályzat módosítás; Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységhez szükséges tervezői művezetés szabályzat).

 

Gazdálkodás:

 

A megyei kamara gazdasági helyzete stabil, kiegyensúlyozott. A korábbi évek takarékos működése eredményeképpen továbbra is biztosítani tudjuk a vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges anyagi forrásokat, a tervezett események, rendezvények anyagi kereteit.

Célunk, hogy ésszerű takarékosság mellett minden, a tagok számára fontos szolgáltatást, minden értelmes, értékes rendezvény megrendezését, támogatását biztosítani tudjuk. Csak bíztatni tudunk minden kamarai tagot, hogy amennyiben ötlete, igénye van valamilyen közérdeklődésre számot tartó rendezvényre, és érez magában erőt arra, hogy annak megszervezésében esetleg részt is vegyen, úgy bátran jelezze.

A Magyar Építész Kamara korábban említett küldöttgyűlése tárgyalta és elfogadta a MÉK 2020. évi költségvetésének tervezetét és a 2020. évi tagdíját

Érdemi vita a 2020. évi tagdíj megállapításával kapcsolatban alakult ki. Fontos tanulsága volt a vitának, hogy a Területi Kamaráknak erősíteniük kell a helyi kommunikációt, mind a tagjaikkal, mind a küldöttjeikkel, hogy mindenki tisztában legyen a Kamara helyzetével, az előttünk álló feladatokkal, lehetőségekkel. A vita során a tagdíj emelés ellen érvelők az emelés mértékét vitatták.

A tagdíj emelést egyes Területi Kamarák kezdeményezték, mellyel kapcsolatban a Területi Elnökök Tanácsa legutóbbi 2 ülésén részletekbe menő vita alakult ki, és a Küldöttgyűlésre előterjesztett változat a területi elnökök többségi véleményét tükrözte.

A tagdíj emelés alapvető indoka a korábbi évek állami költségvetési támogatásának kiváltása. A tagdíjemelés, és ennek megfelelően a szükséges pénzügyi forrás megteremtése egyes Területi Kamarák esetében az eddigi magas színvonalú szakmai munka folytatásának biztosítása, míg a kisebb létszámú Területi Kamarák esetében a napi működés biztosítása érdekében szükséges.

A Küldöttgyűlés a 2020. évi tagdíjat 75000 forintban határozta meg.

A MÉK elnöksége az előterjesztett költségvetésnek megfelelően úgy döntött, hogy a tagdíj emelésből a MÉK-hez befolyó többletbevétel meghatározó részét egy olyan alap létrehozására fordítja, amely pályázati formában lehetőséget biztosít akár kamarai tagok, akár Területi Kamarák számára, szakmai programok, szakmai kiadványok finanszírozására. Ennek feltételeit a MÉK elnöksége 2020. év elején határozza meg.

Fentiek alapján a kamarai tagdíj növekedéséből adódóan 2020-ban nagyobb tagdíjbevétellel számolunk. 2020-ban nem tervezünk nagyobb léptékű, saját szervezésű tematikus kiállítást, a következő ilyen anyag összeállítása 2021-ben várható. Továbbra is él a Megye Építészetéért Díj és a Diplomadíj kiírása, ennek költsége szerepel a tervezetben. Ugyancsak szerepelnek a szakmai programban a különböző szakmai rendezvények támogatásai, szervezési költségei. 2020-ban is biztosítjuk tagjaink számára a költségek átvállalása melletti kötelező továbbképzést.

Összességében elmondható, hogy a likviditásunk megőrzése mellett a többletforrásokat teljes körűen szakmai célokra kívánjuk fordítani.

 

Szakmai élet

 

Mint azt már korábban is említettük, a 2017. év végén megalakult új MÉK Elnökségnek egyik első és legjelentősebb döntése volt, hogy a területi építész kamarákat – az anyagi lehetőségeire tekintettel, a korábban kialakult gyakorlaton túl – a MÉK fokozottabban kívánja bevonni az országos kamara szakmai munkájába, a döntések meghozatalába. Feltétlenül szükséges a jelentősebb kérdésekben és feladatokban az országos és területi kamarák közötti, – mindkét irányú – rendszeres és automatikus információ áramlás megteremtése, naprakésszé tétele.

A MÉK által korábban létrehozott munkacsoportok működése ugyanakkor nem váltotta be a velük szemben támasztott reményeket, így azok megszüntetésre kerültek. A konkrét feladatokra a későbbiekben az Elnökség önálló csoportokat hoz létre, a feladatok, határidők, felelősök megjelölésével.

 

Elnökségünk arra bíztatja a Tagságot, hogy a fenti témákkal kapcsolatos építő véleményét, kritikáját javaslatait folyamatosan jutassa el nekünk, lehetővé téve ezáltal, hogy a Kamara még inkább a Tagok véleményének ismeretében, azt képviselve tudja a munkáját végezni.

 

Kamarai stratégia:

A MÉK Elnökség terve, hogy a Kamara stratégiáját a Kamara társadalomban, közéletben, a szakmában betöltött szerepe, feladata alapján határozza meg, hiszen ezek generálják a Kamara céljait, feladatait. A 2018. novemberi országos küldöttgyűlés feladatul szabta a MÉK számára, hogy a kamarai stratégiából 3 pontot kiemelve, azok vitaanyagát a 2019. májusi küldöttgyűlésre előterjessze.

Ezek az alábbiak:

                         – a tagdíjreform,

                         – a szakirányú gyakorlat megszerzésének szabályozása,

                        – az országos szakmafelügyeleti rendszer kidolgozása.

 

Ezeket a kérdéseket az országos küldöttgyűlés 2019. 05. 30-én tárgyalta.

A MÉK elnöksége megkezdte a kamara működési feltételeinek vizsgálatát, annak elemzését, hogy a jelenlegi struktúra mennyiben életképes, milyen strukturális változások válhatnak szükségessé, melyeknek van realitásuk, melyek azok a feladatok, amelyek ellátásának részleges, vagy teljes összevonása tehermentesítheti a Területi Kamarák munkáját és gazdálkodását. Ennek elengedhetetlen feltétele a Területi Kamarák együttműködése mind az adatszolgáltatásban, mind az együtt gondolkodásban. Ezt a munkát a következő Területi Elnökök Tanácsában szükséges folytatni, és a Területi Kamarák elnökségei, a küldötteik és a tagjaik közötti konzultációt követő többszöri visszacsatolás után van mód a megoldási javaslatot a Küldöttgyűlés elé terjeszteni.

Felelősségbiztosítás:

A MÉK honlapján elérhető egy olyan szolgáltatás, amelynek igénybevétele esetén a kamarai tagok általános és az egyszerű bejelentésekre vonatkozó felelősségbiztosítást tudnak kötni, egy a kamarai tagoknak nyújtott speciálisan kedvező feltételekkel. A szolgáltatás lehetőséget biztosít mind az új biztosítások megkötésére, mind pedig a meglévő biztosítások módosítására, mindazzal az ingyenes tanácsadással együtt, amivel minden érintett meg tudja ítélni, hogy számára mi a legkedvezőbb konstrukció, meglévő biztosítás esetén érdemes-e azt módosítani. Bár az egyszerű bejelentéssel kapcsolatos jogszabály változások szűkítették a kötelező felelősségbiztosítások körét, ettől függetlenül minden tagunknak ajánljuk, hogy a saját biztonsága érdekében fontolja meg a felelősségbiztosítás megkötését.

 

Jogszabályváltozások:

Mint azt már korábban is jeleztük, a jogszabályváltozások gyakorisága, és még inkább Kamarai véleményezése erőteljesen csökkent az utóbbi időszakban. A MÉK igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy véleményezhesse a bennünket érintő jogszabályváltozásokat, függetlenül attól, hogy a kamarai véleményt mennyiben kívánják figyelembe venni. Egy ideális világban nyilván figyelembe veszik…

Cégnyilvántartás, iparkamarai regisztráció:

A Kamara a kamarai törvénynek megfelelően felállította a cégnyilvántartás informatikai rendszerét, amely elég döcögősen indult el. Az utóbbi időszakban tapasztalható, hogy az Építési Hatóságok is ellenőrzik a tervező cégek regisztrációjának meglétét, így felhívjuk mindenki figyelmét arra, hogy aki még cégként nem regisztrált, az mielőbb tegye meg.

Az Iparkamarai fronton a helyzet változatlan, csapataink harcban állnak, de az Iparkamara érdekérvényesítő képessége és kapcsolati tőkéje más léptékű, mint a miénk. Elég pontosan jellemzi az ezzel kapcsolatos helyzetet, hogy a fentiek már 2 éve szerepelnek a beszámolókban, de nincs előrelépés annak ellenére sem, hogy az új kormányzati ciklusban megjelenő, bennünket felügyelő államtitkár szóban nyitott volt a kérdés felülvizsgálatára.

 

Tervezési díjszabás:

Ebben a témában nincs előrelépés. A korábban említett 1056/2015 számú Kormányrendeletben már voltak biztató jelek, de tényleges eredményről még nem tudunk beszámolni. Pillanatnyi információnk szerint a példaképül választott német HOAI is az utolsókat rúgja az Európai Unióban.

 

Szakmafelügyelet, kamarai biztosi hálózat:

A kamarai stratégia részeként a MÉK igyekszik megújítani, megerősíteni a szakmafelügyeleti munkát.

Ennek konkrétumairól a közeljövőben tájékoztatjuk tagjainkat.

 

Szabványok:

A MÉK évek óta küzd azért, hogy elérjük, hogy tagjaink ingyenesen férjenek hozzá azokhoz a műszaki szabványokhoz, amelyek a tervezéshez, az építéshez kapcsolódnak. Volt már ígéret arra, hogy ez a lehetőség biztosított lesz, de mint mindannyian tudjuk, ez a mai napig nem valósult meg.

Addig is, mint azt korábban jeleztük az idei évben lehetőség van a Magyar Szabványügyi Testület Online Szabványkönyvtárának kedvezményes előfizetésére.

Annak érdekében, hogy az is hozzáférhessen a szabványokhoz, akinek nem volt lehetősége élni a kedvezményes előfizetéssel, a Területi Kamara is előfizetett a szolgáltatásra.

Tekintettel arra, hogy a betekintés csak online lehetséges, ezért erre csak ügyfélfogadási időben, előre egyeztetett időpontban, a Területi Kamara irodájában van mód.

 

Internet:

A MÉK honlapja bőséges tartalommal rendelkezésére áll mindenkinek, javasoljuk, hogy minél többet használják tagjaink, különös tekintettel a jogszabály figyelő szolgáltatásra. Ebben a folyamatosan változó világban ez sajnos elengedhetetlen.

Ugyanakkor az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a mai honlap is erős ráncfelvarrásra szorul, az ezzel kapcsolatos munkák megkezdődtek.

A helyi honlapunkon megteremtettük annak lehetőségét, hogy mindenki korlátozott terjedelemben bemutatkozhasson, az ezzel kapcsolatos információkat megküldtük tagjainknak.

Működik a Területi kamara Facebook oldala, ahol gyorsabban, naprakészebben tudjuk az aktuális információkat közvetíteni. Jó szívvel ajánljuk minden tagunknak, hogy ott is tájékozódjon a napi ügyekről.

https://www.facebook.com/Gy%C5%91r-Moson-Sopron-Megyei-%C3%89p%C3%ADt%C3%A9sz-Kamara-761459793985671/?ref=aymt_homepage_panel

 

 

 

Kamarai Közlöny:

A Kamarai Közlöny átalakult. Ritkábban jelenik meg, de igényesebbé vált. A kiadvány online változata elérhető a MÉK honlapon. A Közlöny 2020-tól ismételten megújul, új szerkesztőséggel, új rovatokkal, igyekezve biztosítani a megjelenés gyakoriságát figyelembe vevő naprakészséget.

Az egyik ilyen rovat egy Rendezvénynaptár, amely igyekszik tájékoztatni a tagságot a tervezett programokról.

A második rovat a Kulturális híradó, amely a megvalósult rendezvényekről szól, amelyben rövid, képekkel dúsított tudósításokra lehet számítani a lezajlott, országos érdeklődésre számot tartó rendezvényekről.

A harmadik rovat a Stúdió-Műhely, amely jellemzően fiatal építész csapatok, cégek bemutatását hivatott szolgálni.

A negyedik rovat az Építészeti körkép, amely az adott időszak megépült értékeit hivatott bemutatni.

Az ötödik rovat a különböző építészeti díjak, díjazottak ismertetése, bemutatása.

A hatodik rovat a könyvajánló, amelyben olyan könyveket, kiadványokat kívánunk a tagok figyelmébe ajánlani, amelyek számottevő érdeklődésre tarthatnak számot.

 

MÉK hírlevél:

A MÉK azon tagoknak küld hírlevelet, akik regisztrálták magukat erre a szolgáltatásra. A tavalyihoz hasonlóan buzdítunk mindenkit, hogy ha még nem regisztrált, tegye meg. A hírlevél igyekszik felhívni a figyelmet minden, a honlapon bővebben kifejtett, a szakmát érintő tartalomra.

 

Megyei hírlevél:

Helyi hírlevelünket, mely az aktuális hírek függvényében alkalmanként kerül összeállításra,  email-ben küldjük meg tagjainknak. Emellett igyekeztünk és igyekszünk továbbra is minden olyan anyagot soron kívül eljuttatni mindenkinek, ami megkönnyítheti az eligazodást akár az ágazatot, akár a kamarát érintő jogszabályokban.

 

Megjelenés a médiában:

Mind a területi kamara, mind a MÉK alulreprezentált a nyomtatott és egyéb médiában.

Mindaddig, amíg az építészet, mint a társadalom átlagának igényét reprezentáló művészeti ág, és ezáltal maguk az építészek nem lesznek sokkal inkább részei a társadalmi közbeszédnek, nincs esélyünk arra, hogy a szakma elfogadottsága,súlya az elvárható szintre emelkedjen mind a lakosság, mind pedig a jogalkotók körében. Ebben csak nagyobb jelenléttel a mindennapokban, a hangunk, a véleményünk hallatásával van lehetőségünk.

A Kisalföld újság tulajdonosváltása kapcsán a korábban tervezett rendszeres megjelenési elképzelésünk egyenlőre aktualitását vesztette, amennyiben az újság új felelős szerkesztőivel sikerül kapcsolatot teremtenünk, visszatérünk erre a kérdésre.

A kommunikációt illetően a MÉK is igyekszik új struktúrát, új felületeket kialakítani, hatékonyabb módon közvetíteni az üzeneteit, melyet a területek is átvehetnek majd. Ennek része mind a honlap, mind a közlöny felfrissítése.

 

Oktatások, választható továbbképzés:

Igyekszünk ingyenesen, érdekes valóban értékes programokkal biztosítani tagjaink számára a továbbképzési rendszerben előírtak teljesíthetőségét.

Megyénk azon 2 megye egyike, amely a kötelező továbbképzést ingyenesen (mintegy a tagdíjért) biztosította tagjainak.

A továbbképzési rendszer változása, központosítása eredményeképpen ez a költség sajnos növekszik, mivel a kötelező továbbképzések árát (12.000.- Ft + ÁFA/fő) – ami tartalmazza a MÉK erre költött kiadásait és egyéb költségeit – nem mi határozzuk meg.

Kamaránk az ingyenes kötelező továbbképzést továbbra is biztosítani kívánja a tagdíjhátralékkal nem rendelkező tagjainak.

A választható képzésben szerezhető pontok gyűjtését kirándulások, előadások, kiállítások szervezésével igyekszünk elősegíteni. Minden megkeresést, a környéken szervezett program ajánlatot igyekszünk közzé tenni, amely a tagok figyelmére igényt tarthat.

Ha bárkinek ötlete támad a témával kapcsolatban köszönjük, és kérjük jelezze a titkárságon.

Az aktuálisan elérhető programokról országos szinten a MÉK honlapján található OTIR rendszer alatt lehet tájékozódni.

A 2019. évben a Miniszterelnökségi pályázatnak köszönhetően nagyobb anyagi mozgástér állt rendelkezésünkre mind a programok szervezésére, mind pedig támogatására, ez a forrás azonban ebben a formában a továbbiakban várhatóan nem áll majd a rendelkezésünkre.

 

Általunk szervezett, meghirdetett programok:

 • Tervezői művezetés: ami a szakembertől elvárható – webinárium 02. 13.
 • Szakmai kirándulás Ausztriában 03. 29-31.
 • “MENHÁZ” színház (szünetel) A kamarai tagok számára szervezett zártkörű előadások nagy sikert arattak az eddigiekben, így ezt a programot folytatni kívánjuk, amennyiben újra indul a programsorozat a CLUB 70 színeiben (ez szervezési feladatot jelent a Kamara számára, egyéb költséggel nem jár).
 • Közös modern? – kiállítás Budapesten a Fugában 04. 15.
 • Bauhaus100 kirándulás Németországba 10. 10-13.
 • Korszakváltó épületek 10. 18.
 • Kortárs Építészettörténet V. – 100 éves a Bauhaus 10. 25.

Mint a fenti listából is látszik, nőtt a szervezett programjaink száma, amely köszönhető a szakmai programokra fordítható költségkeret növekedésének.

Bíztatni szeretnénk tagjainkat, hogy vegyenek részt a rendezvényeken, hiszen a környéken más helyszínen, más szervezésben nem nagyon van mód építészeti tárgyú kiállítások látogatására.

 

 1. márciusában egy, a visszajelzések alapján jól sikerült 3 napos kirándulást szerveztünk Salzburg és Linz környékére, amely során jó néhány kortárs épülettel sikerült megismerkednünk. Októberben Németország felé vettük az irányt, és immár 4 nap alatt meglátogattuk a Bauhaus bölcsőjét, Weimar-t és Dessau-t. Izgalmas és tartalmas túra volt, ajánljuk mindenkinek, hogy látogassa meg az új múzeumokat ott.

Terveink szerint 2020-ban újabb célpontokkal folytatjuk a szakmai utak szervezését. Minden érdeklődőt bíztatunk, hogy jöjjön velünk!

 

Támogatott programok:

Az elnökség az elmúlt évben is igyekezett lehetőségeihez mérten minden olyan programot és kezdeményezést támogatni, mely tagjaink számára hasznosnak ítélhető, és lehetőséget nyújt arra, hogy a nagyközönség is minél jobban megismerje az építészettel, épített környezettel, vizuális kultúrával

kapcsolatos eredményeket, alkotásokat, valamint az alkotói folyamatot támogató és gátló mindennapi küzdelmeket. A támogatások részben anyagi jellegűek voltak, részben pedig teret biztosítottunk a rendezvények népszerűsítésére.

 

A programok:

 • Építészinvázió programsorozat – Sopron
 • ALKOTÓHÉT 2019, Széchenyi István Egyetem Építészmérnöki Szak
 • Győr építészete – Monográfia Műhelynap
 • Modern Győr építészeti szakmai honlap támogatása
 • Építőanyag gyártók, egyéb szakmai szervezetek rendezvényeinek népszerűsítése (ÉMSZ, Diadém, Wienerberger, Remmers)
 • DesignHét 2019.

 

A „Megye Építészetéért” díj, Diplomadíj:

A Megye Építészetéért díjat meghirdettük, de egyenlőre – nehezen érthetően és elfogadhatóan – nagyon alacsony az érdeklődés.

 

Kiadvány és kiállítás szervezés:

Hartmann Gergellyel és csapatával  igyekszünk folytatni az eddig kiemelkedően sikeres együttműködést a kiállítások szervezését illetően.

 

A korábbi sikeres kiállításokhoz hasonlóan idén is igyekszünk minél több kortárs építészeti kiállítást szervezni.

Előzetes tárgyalásokat folytatunk a 2020-as Designhét győri rendezvényeinek támogatásáról, az együttműködésről, közös programok szervezéséről.

Országos elismerések:

Keresztes Sándor és Körmendy János kollégánk a regionális főépítészi hálózat létrehozásában végzett tevékenységéért emléklapot vehetett át Füleky Zsolt helyettes államtitkártól, Veöreös András a Forster Gyula díjat és a Podmaniczky-díjat, Bodrossy Attila a Csonka Pál érmet, Hartmann Gergely pedig az Ezüst Ácsceruza díjat, valamint a Molnár Péter emlékdíjat vehette át 2019-ben.

 

Gratulálunk Nekik! Itt tartunk… az év végén, némi optimizmussal J

 

Békés ünnepeket és sikeres új évet kívánunk minden kollégának és mindenkinek, aki nekik fontos!

 

Üdvözlettel:

 

Tutervai Mátyás

elnök

GY-M-S Megyei Építész Kamara