Tisztelt Kollégák!

Győőrzámoly Község kérésére közzétesszük a következő felhívást:

„Győrzámoly településközpont létrehozása” c. ötletpályázat

A pályázat célja olyan ötletek, javaslatok begyűjtése, ami a jelenlegi központi útcsatlakozást és a településközponti területet építészetileg is vonzóvá teszi; javaslatot tesz a jövőbeli fejlesztésekre, valamint építészeti vázlattervet mutat be a központban létesítendő új épület (főzőkonyha, üzletek, szolgálati lakás) vonatkozásában.

Jelenlegi álpot:

A szigetközi országút mentén kialakult régi településközpont funkciója átalakulóban van a megnövekedett lakosságszám és az igények miatt. Az elavult épületszerkezettel rendelkező lapostetős épületek helyére korszerű és esztétikus házakat szeretnének, ezért merült fel az igény a településközpont átfogó rendezésére. Az inkább gyalogos és kerékpáros közlekedés előtérbe kerülését segítheti, hogy elkezdődött az alsó-szigetközi elkerülő út megépítésének előkészítése, ami jelentősen csökkentené a mostani átmenő gépjárműforgalmat.


Tervezési program, javasolt funkciók
A kijelölt tervezési területre megálmodott uszoda helyett az új épület helyet adna egy 700 adagos főzőkonyhának, egy 150-200 fős étkezőnek, amit rendezvényekre is szeretnének használni; valamint a Rákóczi út felőli oldalon kiadható üzlethelyiségeket, irodákat alakítanának ki. Az új épület adjon lehetőség emelet vagy tetőtérbeépítésre további bővítésre, esetleg szolgálati lakások létrehozására.


Díjazás
Az ötletpályázat díjazására bruttó 635 eFt áll rendelkezésre. A megvétel legkisebb összege: bruttó 127 eFt, a legnagyobb összeg bruttó 381 eFt. Amennyiben nem érkezik be megfelelő számú magas minőségű pályázat, a Kiírónak joga van kevesebb díjat kiosztani. A pályázók csak egy pályaművet nyújthatnak be.
Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy a pályázat benyújtása során az alkotónak, ötletgazdának (továbbiakban: Pályázó) nyilatkoznia kell arról, hogy a pályázati anyag saját alkotása, az a kizárólagos tulajdonát képezi; hogy harmadik személynek a pályamű tekintetében nincs olyan joga, amely az Önkormányzat zavartalan birtoklását, az ötletpályázat keretében történő esetleges felhasználását, megvalósítását, megvalósíttatását korlátozná; a pályamű per-, igény-, és tehermentes; és a Pályázó tudomásul veszi, hogy az Ötletpályázat során történő díjazás
esetén a pályaművön, mint jogi védelem alá eső alkotáson Győrzámoly Község Önkormányzata területi és időbeli korlátozás nélküli teljes körű és kizárólagos felhasználási jogot szerez; egyúttal hozzájárul a nyilatkozatban meghatározott, pályázatban megadott adatainak a Kiíró általi kezeléséhez.


Pályázók köre
Minden magyar állampolgár, akire nem áll fenn a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 25§ (3)–(4) bekezdésben foglalt; valamint a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 18.§-ának (4)-(5) és 17§ (3) bekezdéseiben felsorolt kizáró okok egyike sem.


Beadanadó munkarészek
A relevánsnak ítélt környezetet bemutató átnézeti helyszínrajz m1:500 léptékben a tervezett közlekedési javaslatokkal, települési kapcsolatokat, összefüggéseket bemutató magyarázatokkal, egyéb térépítészeti megoldásokat, javasolt utcabútorokat feltüntetve, ideértve a környező épületek településképi javításának ötleteit is. Az új épület tervei: alaprajzok, szükséges metszetek és homlokzatok m 1:200 léptékben. Látványterv és makett.
A tervlapokon semmiféle jelzés nem utalhat a szerző kilétére. A pályázatokat 1 példányban 2 db max. 70×100 cm-es álló helyzetű keményhabkartonra kasírozott tervlapon kell leadni. A tervlapokon minden olyan rajzos, szöveges információt fel kell tüntetni, ami a megértés szempontjából fontos lehet. A rajzokat és a modellt tetszőleges technikával, a megértést legjobban segítő módon kell elkészíteni. A tervlapokon és a maketten kívül más nem nyújtható be. A pályázat kötelező melléklete 1 db zárt, jelöletlen boríték, amely tartalmazza a kitöltött és aláírt adatlapot; az új épületre vonatkozó vázlatos költségbecslést, az összeférhetetlenségi nyilatkozatot, valamint 1 db CD/DVD-t amelyen megtalálhatóak a tervlapok pdf formátumban.


Ütemezés
Az ötletpályázat meghirdetése: 2020. augusztus 14.


Bejárás, helyszíni szemle: 2020 augusztus 28. 10 óra


A pályázattal kapcsolatos kérdések elküldése: 2020. szeptember 15.
A válaszok megküldése: 2020. szeptember 30.


A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 30.


A pályázat benyújtásának módja
Postai úton egy példányban ajánlott küldeményként az alábbi címre: Győrzámoly Község Önkormányzata 9172 Győrzámoly, Rákóczi út 45. vagy zárt küldeményként személyesen leadva a Polgármesteri Hivatalba legkésőbb 2020. október 30. 12 óráig. A küldeményen kérjük feltüntetni: „Győrzámoly településközpont kialakítása” – építészeti ötletpályázat –


Pályázatok bontása: 2020. november 3. 10 óra
Eredményhirdetés: legkésőbb 2020. november 20.
Értékelési szempontok
Jelen ötletpályázat kapcsán a Kiíró elvárja, hogy a Pályázó ne csak az ötletet mutassa be, de egy vázlatos költségbecslést is adjon arra vonatkozóan, hogy ha a pályamű díjazásban részesül, és később azt az Önkormányzat meg kívánja valósítani, akkor a megvalósítás
tervezetten milyen költséggel járna. Ennek kapcsán fontos megjegyezni, hogy a Kiíró nem határoz meg maximális bekerülési költséget, ugyanakkor alapvetően a kisköltségvetésű ötletek megvalósítására van több lehetősége, ezért ez a bírálat során értékelési szempontként jelenik meg. Az elbírálásnál kedvező, ha az épület üzemeltetése környezetbarát energiákkal, természetes megoldásokkal történik.


Bírálati szempontok pontszám
A környezet rendezése, településközpont kialakítására tett környezetrendezési és funkcionális javaslatok 30
A tervezett új épület építészeti minősége, a tervezési program megvalósítása 40
A megvalósítás módjának bemutatása, környezetbarát megoldások alkalmazása 20
A tervezett költségek megalapozottsága, takarékosság 10

Bíráló bizottság
Elnök: Pulai Nikoletta polgármester
Társelnök: Benes Gábor építészmérnök
Tagok: Siska Károly a Településfejlesztési bizottság elnöke
Tétényi Éva településtervező, mb. főépítész
Dr. Horváth Tamás PhD a Győr-Moson-Sopron Megyei Építész Kamara elnökségi tagja, egyetemi docens
Szavazati joggal nem rendelkező szakértő:
dr. Torma Viktória jogi szakértő, jegyző


Értesítés a döntésről, a pályázatok bemutatása
A döntés közzétételétől számított 5 munkanapon belül értesítést küld. A pályaműveket Győrzámoly Község Önkormányzata 2020. december 2-án a Polgármesteri hivatal Nagytermében az eredményhirdetéssel egybekötött kiállításon mutatja be. A bemutatást követően a meg nem vásárolt pályaműveket a pályázók elvihetik. Az át nem vett pályázatokat az eredményhirdetést követő 60 napon túl a Kiíró megsemmisítheti.
Az ötletpályázat lezárását követően – a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 9. § (4) és a 34. § (5) bekezdéseivel összhangban – a Kiírót a díjazott, vagy megvásárolt pályaművek szerzőivel szemben további tervezési szolgáltatásra irányuló megrendelési kötelezettség, a pályázót vállalási kötelezettség nem terheli, az ötletpályázatot követően a nyertessel szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződés megkötésére nem kerül sor.

A község honlapján ( www.gyorzamoly.hu ) minden egyes dokumentum megtalálható!

FELHÍVÁS
kiírás
címzéslap
adatlap
nyilatkozat
térkép kivágat (pdf és dwg formában van).


dr. Torma Viktória

jegyző

Győrzámolyi Polgármesteri Hivatal